Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN MORRISON EN VERSCHUUR

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.

 1. Morrison en Verschuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Schepenveld 12-00, 3891 ZK te
  Zeewolde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74964003.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Morrison en Verschuur een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
  sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Morrison en Verschuur en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Morrison en Verschuur zich tegenover de Klant
  verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Morrison en Verschuur uit te voeren werkzaamheden,
  waaronder, niet limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, ontwerp-, installatie-,
  montage-, (ver)bouw- en elektrawerkzaamheden, adviesverlening, projectbegeleiding en het realiseren van Ontwerpen.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Morrison en Verschuur aan de Klant te leveren zaken (voor
  menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten), ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de
  uitvoering van Werkzaamheden door of namens Morrison en Verschuur worden geïnstalleerd, gemonteerd of anderszins
  verwerkt.
 8. Ontwerp: een in het kader van de Overeenkomst door Morrison en Verschuur vervaardigd of te vervaardigen licht- of
  interieurontwerp of andersoortige impressie van een te realiseren situatie.
 9. Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Morrison en Verschuur, iedere Overeenkomst en alle
  daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten; indien de Klant
  zijn algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing verklaart, deelt Morrison en Verschuur uitdrukkelijk aan
  de Klant mee dat Morrison en Verschuur die algemene voorwaarden niet aanvaardt, waarna de Klant de keuze heeft tussen
  het accepteren van de algemene voorwaarden van Morrison en Verschuur en het niet aangaan van de Overeenkomst.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en
  voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
  voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als
  zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht om in
  onderling overleg een vervangende regeling te treffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Morrison en Verschuur (waaronder zijn offertes en op welke andere mondelinge of Schriftelijke wijze dan
  ook uitgebrachte aanbiedingen) is vrijblijvend. Morrison en Verschuur kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig
  mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Kennelijke (druk- en zet)fouten, vergissingen en verschrijvingen binden Morrison en Verschuur niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Morrison en
  Verschuur, op de eventueel door Morrison en Verschuur aangegeven wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de
  aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Morrison en Verschuur, komt de Overeenkomst niet volgens deze
  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Morrison en Verschuur Schriftelijk heeft bevestigd deze afwijkende aanvaarding
  te accepteren.
 4. Indien Morrison en Verschuur de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een
  Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig
  weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen Schriftelijk bij Morrison en Verschuur heeft geklaagd.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, is Morrison en Verschuur gerechtigd de daardoor ontstane winstderving aan
de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

De Klant staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Morrison en Verschuur, steeds alle informatie die voor de
opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door
Morrison en Verschuur voorgeschreven wijze, aan Morrison en Verschuur verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van
deze informatie. Voorts dient de Klant Morrison en Verschuur steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste
medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te
optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Morrison en Verschuur zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle
feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan
redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van
de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Morrison en Verschuur is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en
  aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Morrison
  en Verschuur niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de Overeenkomst betrokken
  derden.
 3. Morrison en Verschuur is onder geen beding aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden, en gebreken van
  zaken geleverd door derden, met wie de Klant ter zake zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien dit op advies
  of door bemiddeling van Morrison en Verschuur is gebeurd. In geval van projectbegeleiding door Morrison en Verschuur,
  is Morrison en Verschuur dan ook niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van uitvoerende partijen die niet door
  Morrison en Verschuur zijn gecontracteerd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Morrison en Verschuur bij de
  uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen
  naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Morrison en Verschuur, jegens de Klant een beroep
  doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook
  ten aanzien van de bedoelde derden, e.e.a. als ware zij in plaats van Morrison en Verschuur, zelf partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat de derden die Morrison en Verschuur bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt hun
  aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Morrison en Verschuur gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met
  hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
  Klant te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Alle eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waaraan Morrison en Verschuur zich tegenover de Klant heeft
verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het na kunnen komen van deze termijnen is soms mede afhankelijk van
derden of externe omstandigheden waarop Morrison en Verschuur geen invloed heeft. Indien Morrison en Verschuur een
dergelijke termijn overschrijdt, dient de Klant Morrison en Verschuur eerst Schriftelijk in gebreke te stellen, in welke
ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Morrison en Verschuur zijn verplichtingen alsnog kan
nakomen. Indien nakoming binnen deze redelijke termijn niet alsnog plaatsvindt, kan de Klant de Overeenkomst voor dat
gedeelte dat niet is nagekomen, door een Schriftelijke mededeling ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op
aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is van toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze bij de levering door of namens
  Morrison en Verschuur worden gemonteerd, geïnstalleerd of anderszins verwerkt.
 2. Levering van de Producten vindt plaats op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, vindt
  levering plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres
  als afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of
  namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant niet gerechtigd te weigeren om de Producten in
  ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen, tenzij de Klant de
  Overeenkomst met betrekking tot die levering reeds heeft ontbonden op grond van artikel 7.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is
  Morrison en Verschuur gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. Dit geldt
  onverminderd het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE VAN DE KLANT

 1. De Klant is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie van de Klant verantwoordelijk voor het zorgdragen
  voor:
  – het verkrijgen van toegang door de door Morrison en Verschuur tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd
  en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;
  – een ontruimde, bezemschone en werkklare werkplek;
  – voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden
  gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband
  met de uitvoering van de Overeenkomst eventueel te monteren, te installeren of anderszins te verwerken Producten;
  – het beschikbaar stellen van de eventuele zaken waarvan is overeengekomen dat de Klant daarvoor zorgdraagt;
  – het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Klant kan
  worden gevergd.
 2. De door Morrison en Verschuur tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie
  van uitvoering van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen, waaronder ten minste
  begrepen elektriciteit en sanitaire voorzieningen.
 3. Per geplande dag van uitvoering van de Werkzaamheden, dient aaneengesloten gewerkt te kunnen worden, bij gebreke
  waarvan de wachturen volgens het overeengekomen uurtarief aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij de
  onderbreking aan Morrison en Verschuur kan worden toegerekend. Bij wijzigingen en/of oponthoud in de Werkzaamheden
  als gevolg van een niet aan Morrison en Verschuur toerekenbare omstandigheid, kan Morrison en Verschuur er niet voor
  instaan dat de gemaakte planning wordt gehaald.
 4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van de Klant buiten de normale werkuren worden uitgevoerd, is de Klant een toeslag
  van 50% op het overeengekomen uurtarief verschuldigd, met dien verstande dat voor het op verzoek van de Klant werken
  op zondag een toeslag van 100% van toepassing is.

ARTIKEL 10. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen. Indien de prijs op basis
  van nacalculatie is aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de Klant in rekening gebracht. In geval een
  richtprijs is aangeboden, is deze richtprijs onder voorbehoud van de aan te treffen werkelijke situatie. Een richtprijs mag
  tot ten hoogste 10% worden overschreden, zonder dat Morrison en Verschuur daarvoor eerst toestemming van de Klant
  hoeft te verkrijgen. Indien een richtprijs met meer dan 10% wordt overschreden, wordt dit aangemerkt als een
  kostenverhogende omstandigheid waarop het bepaalde in de volgende leden van toepassing is.
 2. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
  Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die Morrison en
  Verschuur niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
 3. Kostenverhogende omstandigheden geven Morrison en Verschuur recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende
  gevolgen.
 4. Indien Morrison en Verschuur van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Klant
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de
  vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en
  billijkheid door de Klant zal worden vergoed.
 5. De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te
  beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden
  vastgesteld.

ARTIKEL 11. | MEERWERK

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen. Indien de prijs op basis
  van nacalculatie is aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de Klant in rekening gebracht.
  Pagina 4 van 8
 2. In geval van door de Klant gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan
  Morrison en Verschuurslechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak
  van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Een verzoek van de Klant tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Morrison en
  Verschuur niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 12. | ONTWERPEN

 1. De levering van een definitief Ontwerp wordt voorafgegaan door de levering van een conceptontwerp. Een conceptontwerp
  kan ten hoogste eenmaal kosteloos worden gewijzigd. De Klant kan daarop een beroep doen onder de voorwaarde dat de
  eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Klant gewenste verdere
  wijzigingen, worden tegen het op dat moment gebruikelijke door Morrison en Verschuur gehanteerde uurtarief uitgevoerd.
 2. Het door de Klant al dan niet na wijziging daarvan akkoord bevonden conceptontwerp, betreft het definitieve Ontwerp.
 3. Het leveren van een Ontwerp impliceert niet dat Morrison en Verschuur ervoor instaat dat deze dienovereenkomstig zal
  worden gerealiseerd, tenzij Morrison en Verschuur zich heeft verbonden tot de realisatie daarvan en het resultaat
  uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft toegezegd.

ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Producten

 1. Indien sprake is van losse verkoop van Producten zoals bedoeld in artikel 8, dient de Klant op het moment van leveren,
  althans zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten overeenstemmen met
  hetgeen is overeengekomen en of de Producten vrij zijn van uiterlijk waarneembare schade. Indien dat volgens de Klant
  niet het geval is, dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Morrison en Verschuur. In geval de Klant een Consument
  is, geldt vorenstaande niet en is lid 7 van dit artikel van toepassing.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken,
  dienen binnen drie werkdagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in
  kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Morrison en Verschuur te zijn ingediend. In geval de Klant een Consument is,
  geldt vorenstaande niet en is lid 7 van dit artikel van toepassing.
  Montage-, installatie- en andere aannemingswerkzaamheden
 3. Op het moment dat door de door Morrison en Verschuur tewerkgestelde personen aan de Klant wordt meegedeeld dat de
  montage-, installatie- of andere aannemingswerkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de Klant redelijkerwijs kenbaar is
  dat deze Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant, behoudens het bepaalde in het volgende lid, direct te onderzoeken
  of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de montage-, installatie- of andere aannemingswerkzaamheden
  redelijkerwijs voor de Klant zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen meteen bij de oplevering aan de door
  Morrison en Verschuur tewerkgestelde personen te worden gemeld. Indien de oplevering niet plaatsvindt in persoonlijke
  aanwezigheid van de Klant, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs zichtbare of
  anderszins kenbare gebreken, binnen drie werkdagen na de oplevering Schriftelijk bij Morrison en Verschuur te zijn
  ingediend.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken,
  dienen binnen drie werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie werkdagen nadat de
  Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Morrison en Verschuur te zijn ingediend.
  Overig
 6. Klachten over andere Werkzaamheden dan aanneming van werk, zoals adviesverlening, projectbegeleiding en
  ontwerpwerkzaamheden, dienen door de Klant onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren
  van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Morrison en Verschuur mondeling kenbaar te worden gemaakt en
  vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk aan Morrison en Verschuur te worden bevestigd.
  Algemeen
 7. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat
  hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen
  twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Morrison en Verschuur is geklaagd.
 8. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van
  gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een
  door de Klant ondertekend opleveringsformulier, vloeit er voor Morrison en Verschuur uit een dergelijke klacht van de
  Klant geen enkele verplichting voort.
 9. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Morrison en Verschuur bestaan, met
  uitzondering van de gevallen waarin de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant met de
  Producten meelevert. Een door Morrison en Verschuur, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan
  de dwingende wettelijke garantie van Consumenten (conformiteit).
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie vindt de afwikkeling daarvan plaats volgens de toepasselijke
  fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de toeleverancier van Morrison en Verschuur in
  verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, evenals de eventuele kosten die Morrison en Verschuur
  maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.
 3. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een
  na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Morrison en Verschuur toerekenbare omstandigheid.
  Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging,
  natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik
  in strijd met de eventuele (gebruiks)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Morrison en Verschuur, het niet
  vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede
  begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Morrison en Verschuur zijn uitgevoerd.
 4. Ten aanzien van Werkzaamheden geldt dat binnen 18 maanden na afronding daarvan sprake blijkt te zijn van een
  toerekenbare tekortkoming van Morrison en Verschuur in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst,
  Morrison en Verschuur de Werkzaamheden alsnog deugdelijk zal uitvoeren. In dat geval bepaalt Morrison en Verschuur
  zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als bedoeld in de eerste zin moet
  worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en
  ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en
  middelen.
 5. Voor een geldig beroep op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is vereist dat de Klant ter zake binnen de
  toepasselijke termijn als bedoeld in het vorige artikel bij Morrison en Verschuur heeft geklaagd.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Morrison en Verschuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang
  hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem op basis van de wet, een rechtshandeling of in het
  maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast
  hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken
  waarop Morrison en Verschuur geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken
  of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, epidemieën,
  pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of
  gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Morrison en Verschuur
  of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen
  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Morrison en Verschuur bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
  voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Morrison en Verschuur gerechtigd het reeds
  uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware
  er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in
  aanmerking.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Morrison en Verschuur is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering
  van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien
  en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden
  mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Morrison en Verschuur
  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klantzijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien
  de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet
  blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Morrison en Verschuur
  in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen
  (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op
  zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Morrison
  en Verschuur gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Klant
  al zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. Voorts is Morrison en Verschuur gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
  instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Morrison en Verschuur
  op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden
  toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Morrison en Verschuur dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Morrison en Verschuur de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande
  vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Morrison en Verschuur vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs of prijzen en de
  eventuele bijkomende kosten. Indien en voor zover deze niet vooraf kunnen worden vastgesteld, vermeldt Morrison en
  Verschuur in het aanbod dat deze aan de Klant worden doorberekend. In dat geval worden deze kosten op basis van
  nacalculatie aan de Klant in rekening gebracht. Vorenstaande geldt met uitzondering van parkeerkosten. Eventueel op
  locatie van de Klant te maken parkeerkosten, worden ook aan de Klant doorberekend indien dit niet uitdrukkelijk in het
  aanbod van Morrison en Verschuur is vermeld.
 2. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Morrison en Verschuur bekend waren op
  het moment dat Morrison en Verschuur deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van
  kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen of lonen, is Morrison en Verschuur gerechtigd
  deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, waarbij geldt dat een Consument om die reden gerechtigd is de
  Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de
  Overeenkomst en Morrison en Verschuur alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de
  oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. De bedoelde bevoegdheid van de Consument om de
  Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een stijging van de btw of andere heffingen
  die vanuit de overheid worden opgelegd.
 3. Indien en voor zover hierover niet uitdrukkelijke en Schriftelijke afspraken zijn gemaakt, is Morrison en Verschuur
  gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen, waarbij geldt dat Morrison en Verschuur een
  Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de
  koopprijs van de Producten. Echter, indien de Consument voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft
  gekozen, blijft hij wel aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling
  aangemerkt. In geval van projectbegeleiding met een langere doorlooptijd dan een maand, zal Morrison en Verschuur de
  Klant maandelijks op basis van nacalculatie factureren.
 4. Morrison en Verschuur is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle
  op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen tegenover Morrison en Verschuur is nagekomen.
  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 is Morrison en Verschuur in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook
  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Morrison en Verschuur op de factuur vermelde
  termijn. Morrison en Verschuur hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan
  in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten
  behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 7. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige)
  surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins
  niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Klant vanaf dat moment een rente over het openstaande bedrag verschuldigd
  van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige
  zin geldt de dan geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt om de door de Klant
  verschuldigde bedragen te ontvangen, komen voor rekening van de Klant. Hierbij wordt ten nadele van de Consument niet
  afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens,
  gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Klant waaraan de Werkzaamheden worden verricht,
  gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele zaken die door Klant ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden
  ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet
  of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Morrison en Verschuur kan worden
  toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant tegenover Morrison en
  Verschuur geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Morrison en Verschuur is niet aansprakelijk voor de ondeugdelijke werking van Producten als gevolg van door de Klant of
  in zijn opdracht door een derde uitgevoerde montage of installatie, evenmin als voor de eventuele schade en kosten die
  daaruit voortvloeien.
 3. Projectbegeleiding en adviesverlening verricht Morrison en Verschuur naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen
  die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Morrison en Verschuur verbindt zich ter zake deze
  Werkzaamheden echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder in te kunnen staan voor het behalen van de
  door de Klant gewenste resultaten.
 4. In het kader van projectbegeleiding is Morrison en Verschuur soms genoodzaakt om namens de Klant beslissingen over
  uitstraling en/of planning te maken. Morrison en Verschuur streeft ernaar om dit zoveel mogelijk in overleg met de Klant
  te doen. Indien zulks onder omstandigheden redelijkerwijs niet van Morrison en Verschuur kan worden gevergd, is
  Morrison en Verschuur niet aansprakelijk voor de gevolgen van de gemaakte beslissingen.
 5. Morrison en Verschuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde
  winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht Morrison en Verschuur aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Morrison en Verschuur te allen tijde het recht
  deze schade te herstellen. De Klant dient Morrison en Verschuur hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan
  elke aansprakelijkheid van Morrison en Verschuur ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Morrison en Verschuur is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel
  of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Morrison en Verschuur betrekking heeft, e.e.a. voor zover
  de Klant daarop aanspraak maakt op grond van artikel 14. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de
  aansprakelijkheid van Morrison en Verschuur beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat
  gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Morrison en Verschuur betrekking heeft.
 8. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 13, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen
  tegenover Morrison en Verschuur één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende
  rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de
  Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De Klant vrijwaart Morrison en Verschuur van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
  Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Morrison en Verschuur toerekenbaar is. Indien Morrison en
  Verschuur in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant verplicht Morrison en Verschuur zowel
  buiten als in rechte bij te staan en meteen al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden.
  Mocht de Klant niet overgaan tot het nemen van adequate maatregelen, dan is Morrison en Verschuur, zonder
  ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Morrison en Verschuur en/of
  derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Klant.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel
  7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet
  of bewuste roekeloosheid van Morrison en Verschuur of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Morrison en Verschuur aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn
  betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige
  andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Morrison en Verschuur hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Morrison en Verschuur of door Morrison en Verschuur aangewezen
  derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Morrison
  en Verschuur is bij betalingsverzuim van de Klant gerechtigd om de hier bedoelde Producten terug te nemen en te deinstalleren en/of te demonteren. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door Morrison en Verschuur aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
  herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten
  Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Morrison en Verschuur behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de
  door hem vervaardigde en geleverde Ontwerpen en andere stukken van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de
  totstandkoming daarvan van de Klant zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten
  van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na
  de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Morrison en Verschuur voorbehouden.
 2. De Klant verplicht zich de Ontwerpen en stukken als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide
  Partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. De
  Klant zal de goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking
  stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken
  anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om de door Morrison en Verschuur geleverde Ontwerpen zonder tussenkomst van Morrison
  en Verschuur te realiseren of geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
  Morrison en Verschuur. Morrison en Verschuur kan aan zijn toestemming bijzondere voorwaarden verbinden, zoals
  betaling van een redelijke vergoeding.
 4. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Morrison en Verschuur, behoudt Morrison en Verschuur
  zich alle rechten voor die hem op basis van de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast
  te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. Morrison en Verschuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan
  in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van
  toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand
  gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Morrison en Verschuur is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil
  in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg
  aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van
  Morrison en Verschuur een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is echter gerechtigd de
  volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Morrison en Verschuur Schriftelijk heeft aangekondigd
  bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
× Hoe kan ik je helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday